Limba Sarda

Istrasura, su sutasegretàriu Calvisi in Vitzi: "Sustennu e agiudu dae su Guvernu"

  ITA      SRD

Calvisi-a-Bitti

 

 

VITZI. “Su Guvernu e su Ministeru de sa Defensa assegurant su sustennu issoro e totu s’agiudu chi serbit a Vitzi e a sos àteros comunes de sa sardigna corfidos dae s’istrasura”. L’at naradu, custu mangianu, su sutasegretàriu a sa Defensa Giuslio Calvisi in s’interis de sa bìsita in Vitzi. “Como semus traballende pro barigare s’emergèntzia e torrare sa viabilidade. S’impinnu nostru est craru chi at a èssere finas cussu de torrare a fraigare cun Guvernu e Regione Sardigna”. A Calvisi l’at atopadu Giuseppe Ciccolini su sìndigu, chi at leadu parte a s’atòbiu de su Centru Operativu Comunale (COC) ue bi fiant finas su prefetu de Nùgoro, Luca Rotondi, s’assessore a sos Entes locales, finàntzias e urbanìstica de sa Regione Sardigna, Quirico Sanna e àteras autoridades civiles e militares.

 

 

““ A pustis de s’acuntèssida de su 2013, su ciclone Cleopatra, ant fatu interbventos chi ant abrandadu sos efetos de sa istrasura. De custu torr gràtzias a su sìndigu Ciccolini, pro àere fatu meda in custos annos. Ma li torro gràtzias finas pro sa lestresa de interventu in s’emergèntzia pro istransire àteros disacatos. In Vitzi b’at unu problema idrogeològicu e idràulicu, pro custu tocat a fàghere unu interventu istruturale chi permitat de prevènnere acuntèssidas gosi. Sa Brigata Tataresa at a sighire assegurende totu s’agiudu, cun su coordinamentu de sa protetzione civile, Vìgiles de su Fogu e Fortzas de s’òrdine in agiudu a sa populatzione. Sa Defensa est pronta a imbiare àteros socursos si lu pedint sas autoridades territoriales”, at serradu Calvisi.

 

 

contributo regione sardegna sito.jpg